VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 
 

Hội Đồng Quản Trị Thành Phố Beaverton (Oregon) Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 28 Tháng 6 Năm 2004)
 
 

The Mayor and the City Council of Beaverton (Oregon)
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 

http://www.ci.beaverton.or.us/

City of Beaverton - City Hall
4755 SW Griffith Drive
Beaverton, OR 97005
 

http://www.ci.beaverton.or.us/council/minutes/agenda04/June282004.html 

Một số bạn trẻ trong Ủy Ban Đấu Tranh Giành Lại Đất Tổ (UBGLĐT), Đoàn Thanh Niên Nguyễn Trăi cùng với
 hầu hết những đại diện của các hội đoàn, đoàn thể, thân hào nhân sĩ và đặt biệt là có sự tham dự của các vị trong 
ban tham vấn của UBGLĐT đă có mặt tại toà thị chánh Beaverton, tiểu bang Oregon để 
đón nhận nghị quyết cờ vàng do ông thị trưởng thành phố Rob Drake và các nghị viên đă thông qua. 

Buổi lễ công nhận nghị quyết cờ vàng đă diễn ra ngày 28/06/2004 với bầu không khí thân mật, cảm thông, 
và kết thúc trong niềm lạc quan tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc.  Photo: VNN


 
 


 
 

 
 
THE MAYOR AND THE CITY COUNCIL

OF BEAVERTON (OREGON)
 

JUNE 28TH, 2004
 

City Council of Beaverton - June 28th, 2004 Agenda
 
 
 


------ Original Message ----- 

From: <chanhgiao@juno.com>
To: <diendanchinhtri@yahoogroups.com>; <diendancongluan@yahoogroups.com>; <diendandautranh@yahoogroups.com>; <diendantongiao@yahoogroups.com>; <diendancaodai@yahoogroups.com>; <diendanqlvnch@yahoogroups.com>; <diendantintuc@yahoogroups.com>; <vietnamdiendan@yahoogroups.com>; <congdongwashington@yahoogroups.com>; <congdongwashingtondc@yahoogroups.com>; <congdongaustralia@yahoogroups.com>; <mevietnam@yahoogroups.com>; <hoinghi@yahoogroups.com>; <nuoc_viet@yahoogroups.com>; <thaoluan@yahoogroups.com>; <sghn_9@yahoogroups.com>; <chinhluan@yahoogroups.com>
Cc: <biet-hai@pacbell.net>
Sent: Monday, June 28, 2004 11:39 PM
Subject: TIN VUI CO+` VA`NG
 

Thu+a qu'y vi.,

Xin tho^ng ba'o dde^'n qu'y vi. mo^.t tin vui: "Ho^m nay nga`y Thu+' hai 28-6-2004 va`o lu'c 6g30 chie^`u. Ta.i City Hall, Ho^.i DDo^`ng Tha`nh Pho^' Beaverton thuo^.c Tie^?u Bang Oregon, dda~ co^ng bo^' Nghi. Quye^'t co^ng nha^.n Co+` Va`ng Ba So.c DDo? la` Quo^'c ky` cu?a da^n to^.c VN, la` bie^?u tu+o+.ng thie^ng lie^ng cu?a ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t, tru+o+'c su+. hie^.n die^.n cu?a khoa?ng ga^`n 50 nga`n ddo^`ng hu+o+ng ngu+o+`i Vie^.t".

Beaverton la` tha`nh pho^' dda^`u tie^n cu?a Tie^?u Bang Oregon dda~ ra Nghi. Quye^'t co^ng nha^.n Co+` Va`ng Ba So.c DDo?. DDa^y la` co^ng lao cu?a hai ngu+o+`i tre? cu?a mo^.t to^? chu+'c dda^'u tranh, dda~ a^m tha^`m va^.n ddo^.ng dde^? co' ke^'t qu?a na^`y! Xin gu+?i dde^'n hai ba.n tre? lo`ng cha^n tha`nh ngu+o+~ng mo^. cu?a to^i.

Ki'nh

Bu`i Cha'nh Gia'o

----- Original Message ----- 
 
 
 
 

 

 


 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com