VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 


 
 

Hội Đồng Thành Phố Bonney Lake (Washington) Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 11 Tháng 5 Năm 2004)
 
 

The City Council of Bonney Lake, Washington 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 

http://www.ci.bonney-lake.wa.us/
 
  
 
 
 
 


 
 

 
CITY OF BONNEY LAKE
RESOLUTION

MAY 11th, 2004
 
 

RESOLUTION BY CITY COUNCIL OF BONNEY LAKE RECOGNIZING
THE VIETNAMESE YELLOW FLAG WITH THREE RED STRIPES
AS THE OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY IN CITY OF BONNEY LAKE, WASHINGTON.
 
 
  

 

 


 
 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com