VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM


 

California Assembly Concurrent Resolution No. 68:
 

http://www.leginfo.ca.gov/pub/bill/asm/ab_0051-0100/acr_68_bill_20030320_introduced.pdf
 
 


  
 
 


To send comments:
http://www.assembly.ca.gov/acs/legcomment/legcomment.asp?bill_number=acr_68&author=maddox
 

To join Assemblyman Ken Maddox's subscription list:
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/postquery?maison=ACR&nro=68&act=10
 

To send feedback to California State Assembly:
http://www.leginfo.ca.gov/feedbak.html
 
 

Xin quy' vi. vui lo`ng bo? chu't thi` gio+` va`o nhu+~ng links tre^n dda^y dde^? ba`y to? u+o+'c nguye^.n cu?a chu'ng ta .

Ha~y chu+'ng to? cho Assemblymen Maddox va` Correa bie^'t ra(`ng 450,000 ngu+o+`i Vie^.t ta.i California va` hai trie^.u ddo^`ng hu+o+ng ty. na.n CS tre^n toa`n the^' gio+'i se~ u?ng ho^. Du+. Lua^.t ACR 68 na`y.

 


 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com