VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 
 
 
 
 

Hội Đồng Quản Trị Thành Phố Carollton (Texas) Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 15 Tháng 6 Năm 2004)
 
 

The Mayor and the City Council of Carollton (Texas)
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.


 
 
 

 
 

 
 
THE MAYOR AND THE CITY COUNCIL

OF CAROLLTON (TEXAS)
 

JUNE 15TH, 2004

RESOLUTION

----- Original Message ----- 
From: BaoVanNguyen 
To: sghn_9@yahoogroups.com ; Thaoluan@yahoogroups.com ; nuoc_viet@yahoogroups.com ; btgvqh-01@yahoogroups.com ; btgvqh-02@yahoogroups.com 
Sent: Monday, June 21, 2004 4:19 PM
Subject: [Nuoc_VIET] Tha`nh pho^' Carrollton (Dallas.Texas) co^ng nha^.n co+` va`ng 15-7-2004
 

DFW-eFORUM wrote: 
 
Tin mu+`ng ngu+o+`i Vie^.t ti. na.n DFW.

Theo ba?n tin dda(ng tre^n to+` NVDallas so^' 424 nga`y 18-7-2004, cho bie^'t tha`nh pho^' Carrollton, phi'a ba('c Dallas - Texas, dda~ ban ha`nh nghi. quye^'t co^ng nha^.n co+` va`ng va`o nga`y 15 tha'ng 6 na(m 2004 do o^ng thi. tru+o+?ng Mark Strokes a^'n ky'.

To^? chu+'c ddu+'ng ra va^.n ddo^.ng nghi. quye^'t la` Ho^.i VPAC (Vietnamese Political Action Committee). Anh pho' ho^.i tru+o+?ng Ninh Huy Ky` dda.i die^.n Ho^.i VPAC nha^.n la~nh nghi. quye^'t trong buo^?i le^~ trao ta(.ng to^? chu+'c ta.i tha`nh pho^' Carrollton lu'c 7 gio+` to^'i 15-7-2004.

Tha`nh tha^.t chu'c mu+`ng va` khen ngo+.i ca'c ba.n tre? trong Ho^.i VPAC.

DDu+o+.c bie^'t trong ddi.a pha^.n DFW hie^.n co`n 3 tha`nh pho^' quan tro.ng co' nhie^`u ngu+o+`i Vie^.t cu+ ngu. la` Dallas, Plano va` Richardson chu+a co' Nghi. quye^'t co+` va`ng. Ba tha`nh pho^' na^`y thuo^.c pha.m vi. tra'ch nhie^.m cu?a CD NVQG Dallas, do o^ng Tha'i Ho'a To^' la` chu? ti.ch. Co^.ng do^`ng NVQG Fort Worth do o^ng Nguye^~n Xua^n Hu`ng la`m chu? ti.ch dda~ va^.n ddo^ng ddu+o+.c 3 nghi. quye^'t co+` va`ng ta.i ca'c chi'nh tha`nh pho^' la` Arlington, Fort Worth va` Grand Prairie.

eForum-DFW

----- Original Message ----- 
 
 
 
 

 

 


 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com