VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 


 

Hội Đồng Thành Phố Centralia Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 24 Tháng 2 Năm 2004)
 
 

The City Council of Centralia, Washington 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 


 


 
 


 

http://www.centralia.com/cityhall.htm 
 
 


 
 

 
CITY OF CENTRALIA, WASHINGTON 
VIETNAMESE FLAG RESOLUTION

FEBRUARY 24TH, 2004
 
 

RESOLUTION OF THE CITY OF CENTRALIA RECOGNIZING
THE VIETNAMESE HERITAGE AND FREEDOM FLAG AS THE 
OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY
 
 
 


 

 


 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com