SUPPORT THE ANNUAL 
UNITED NATION PARADE
NEW YORK

RAISE HIGH THE YELLOW FLAG 
WITH THREE RED STRIPES

(14 - 9 - 2003)
 


Hi`nh die^~n ha`nh na(m 2002
 
 

TÂM THƯ BTC DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ 
 
 
 
 
 
 


 
 

CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA NEW YORK 
ỦY BAN TỔ CHỨC DIỄN HÀNH VĂN HÓA QUỐC TẾ
 

LẦN THỨ 18 NGÀY  14 – 9  - 2003 

62 W Kingsbridge Rd, Bronx  New York 10468
Tel : 718 – 364 – 3673. 
Fax: 718 – 994 – 3058. 
e-mail: chaunewyork@aol.com
 
 

TÂM THƯ
Kính thưa qúy vị Đại diện Tôn giáo , Hội đoàn, Văn hóa , Xă hội 
Kính thưa qúy vị Đại diện các Tổ chức đấu tranh chính trị
Kính thưa qúy vị Đại diện các Cộng Đồng người Việt Hải ngoại 
Kính thưa qúy vị Đại diện các cơ quan Báo chí , Truyền Thanh và Truyền h́nh
 

Kính thưa quư Đồng hương. Liên tiếp Ba năm qua, Cộng Đồng Người Việt chúng ta đă được cơ quan di dân và văn hóa Liên Hiệp Quốc mời tham dự ngày Diễn hành văn hóa Quốc tế hàng năm và chúng ta đă thành công trong công tác phô diễn nền văn hóa dân tộc trước cộng đồng thế giới. 

Nhận lănh Tổ chức cuộc Diễn hành Văn Hoá Quốc Tế hàng năm chúng tôi tự hào và hănh diện nhưng có muôn vàn khó khăn. Khả năng chúng tôi có hạn mà việc Tổ Chức đ̣i hỏi phải phô trương nền Văn Hóa tốt đẹp của Dân tộc để sánh vai cùng với cộng đồng thế giới. 

Chúng tôi gặp phải sự ngăn chận và phá hoại thường xuyên của cộng sản Việt Nam tại Liên hiệp Quốc. Họ đ̣i Quyền tổ chức. Đ̣i loại bỏ lá cờ  MÀU VÀNG 3 SỌC ĐỎ ra khỏi đoàn diễn hành và chúng tôi đă bao phen tranh đấu cho bằng được để cơ quan quốc tế thừa nhận tư cách pháp nhân của cộng đồng Người Việt tị nạn và biểu tượng chính yếu một mất một c̣n là lá cờ chính nghĩa của quốc Gia Việt Nam  NỀN VÀNG 3 SỌC ĐỎ  được tung bay cùng với hơn 100 quốc gia trên thế giới. 

Noi theo truyền thống đó, năm nay Cộng Đồng người Việt chúng ta sẽ có mặt trong Đoàn diễn hành văn hoá Quốc tế với xe hoa h́nh tượng Đức Vua Quang Trung Nguyễn Huệ Vị Anh Hùng Dân tộc chống xâm lược phương bắc và tiếp theo là đội ngũ các em bé  từ 10 –15 tuổi  trong các điệu múa cái trống cơm, múa nón, múa lụa và với sắc phục 3 miền diễn hành qua khán đài.

Để đạt được kết quả tốt đẹp như những năm qua, Uỷ Ban Tổ chức chúng tôi xin chân thành mời gọi qúy đồng hương tham dự cho thật đông đảo và xin tiếp tục ủng hộ tài chánh để giúp cho Ủy ban chúng tôi có phương tiện hoàn thành công tác tổ chức ngày diễn hành Văn hoá Quốc tế lần thứ 18 này.

Mọi sự đóng góp tài chánh và liên hệ công tác xin quí vị liên lạc theo địa chỉ sau đây: Chi phiếu xin ghi: BTC diễn hành Văn hóa, gởi về địa chỉ:

62 W. Kingsbridge Road, Bronx, Newyork 10468. 

Xin liên lạc 
Ông Nguyễn Trung Châu Tel : ( 718 ) 364 -3673, 
Ông Nguyễn Văn Tánh  Tel  ( 718 ) 563 -  6404,
Ông Trần văn Đang  Tel : ( 718 ) – 633 – 6715. 

Thay mặt Ủy ban tổ chức chúng tôi vô cùng cảm kích trước công lao đóng góp to lớn của qúy Cộng đồng, qúy Đoàn thể và quư Đồng hương đă tích cực đóng góp và yểm trợ cho việc tổ chức Diễn hành văn hóa vừa qua thành công Rực rỡ. 

Trân trọng kính chào qúy vị

New York , ngày 01 tháng 7 năm 2003

TM /  BTC/ DH/VH/QT/Lần Thứ 18/ 2003
Nguyễn Trung Châu
 
 Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức
 
 
 
 
 
 
 

(Vietnet)

CO^.NG DDO^`NG NGU+O+`I VIE^.T QUO^'C GIA NEW YORK 
U?Y BAN TO^? CHU+'C  DIE^~N HA`NH VA(N HO'A QUO^'C TE^'


LA^`N THU+' 18 NGA`Y  14 – 9  - 2003 

62 W Kingsbridge Rd, Bronx  New York 10468
Tel : 718 – 364 – 3673. 
Fax 718 – 994 – 3058.
e-mail:chaunewyork@aol.com

TA^M THU+

Ki'nh thu+a qu'y vi. DDa.i die^.n To^n gia'o , Ho^.i ddoa`n, Va(n ho'a , Xa~ ho^.i 
Ki'nh thu+a qu'y vi. DDa.i die^.n ca'c To^? chu+'c dda^'u tranh chi'nh tri.
Ki'nh thu+a qu'y vi. DDa.i die^.n ca'c Co^.ng DDo^`ng ngu+o+`i Vie^.t Ha?i ngoa.i 
Ki'nh thu+a qu'y vi. DDa.i die^.n ca'c co+ quan Ba'o chi' , Truye^`n Thanh va` Truye^`n hi`nh

Ki'nh thu+a quy' DDo^`ng hu+o+ng. Lie^n tie^'p Ba na(m qua, Co^.ng DDo^`ng Ngu+o+`i Vie^.t chu'ng ta dda~ ddu+o+.c co+ quan di da^n va` va(n ho'a Lie^n Hie^.p Quo^'c mo+`i tham du+. nga`y Die^~n ha`nh va(n ho'a Quo^'c te^' ha`ng na(m va` chu'ng ta dda~ tha`nh co^ng trong co^ng ta'c pho^ die^~n ne^`n va(n ho'a da^n to^.c tru+o+'c co^.ng ddo^`ng the^' gio+'i. 

Nha^.n la~nh To^? chu+'c cuo^.c Die^~n ha`nh Va(n Hoa' Quo^'c Te^' ha`ng na(m chu'ng to^i tu+. ha`o va` ha~nh die^.n nhu+ng co' muo^n va`n kho' kha(n. Kha? na(ng chu'ng to^i co' ha.n ma` vie^.c To^? Chu+'c ddo`i ho?i pha?i pho^ tru+o+ng ne^`n Va(n Ho'a to^'t dde.p cu?a Da^n to^.c dde^? sa'nh vai cu`ng vo+'i co^.ng ddo^`ng the^' gio+'i. 

Chu'ng to^i ga(.p pha?i su+. nga(n cha^.n va` pha' hoa.i thu+o+`ng xuye^n cu?a co^.ng sa?n Vie^.t Nam  ta.i Lie^n hie^.p Quo^'c. Ho. ddo`i Quye^`n to^? chu+'c. DDo`i loa.i bo? la' co+`  MA`U VA`NG 3 SO.C DDO? ra kho?i ddoa`n die^~n ha`nh va` chu'ng to^i dda~ bao phen tranh dda^'u cho ba(`ng ddu+o+.c dde^? co+ quan quo^'c te^' thu+`a nha^.n tu+ ca'ch pha'p nha^n cu?a co^.ng ddo^`ng Ngu+o+`i Vie^.t ti. na.n va` bie^?u tu+o+.ng chi'nh ye^'u mo^.t ma^'t mo^.t co`n la` la' co+` chi'nh nghi~a cu?a quo^'c Gia Vie^.t Nam  NE^`N VA`NG 3 SO.C DDO? ddu+o+.c tung bay cu`ng vo+'i ho+n 100 quo^'c gia tre^n the^' gio+'i. 

Noi theo truye^`n tho^'ng ddo', na(m nay Co^.ng DDo^`ng ngu+o+`i Vie^.t chu'ng ta se~ co' ma(.t trong DDoa`n die^~n ha`nh va(n hoa' Quo^'c te^' vo+'i xe hoa hi`nh tu+o+.ng DDu+'c Vua Quang Trung  Nguye^~n Hue^. Vi. Anh Hu`ng Da^n to^.c cho^'ng xa^m lu+o+.c phu+o+ng ba('c va` tie^'p theo la` ddo^.i ngu~ ca'c em be'  tu+` 10 –15 tuo^?i  trong ca'c ddie^.u mu'a ca'i tro^'ng co+m, mu'a no'n, mu'a lu.a va`vo+'i sa('c phu.c 3 mie^`n die^~n ha`nh qua kha'n dda`i. 

DDe^? dda.t ddu+o+.c ke^'t qua? to^'t dde.p nhu+ nhu+~ng na(m qua, Uy? Ban To^? chu+'c chu'ng to^i xin cha^n tha`nh mo+`i go.i qu'y ddo^`ng hu+o+ng tham du+. cho tha^.t ddo^ng dda?o va` xin tie^'p tu.c u?ng ho^. ta`i cha'nh dde^? giu'p cho U?y ban chu'ng to^i co' phu+o+ng tie^.n hoa`n tha`nh co^ng ta'c to^? chu+'c nga`y die^~n ha`nh Va(n hoa' Quo^'c te^' la^`n thu+' 18 na`y. 

Mo.i su+. ddo'ng go'p ta`i cha'nh va` lie^n he^. co^ng ta'c xin qui' vi. lie^n la.c theo ddi.a chi? sau dda^y: Chi phie^'u xin ghi: BTC die^~n ha`nh Va(n ho'a, go+?i ve^` ddi.a chi? 

62 W. Kingsbridge Road, 
Bronx, Newyork 10468. 

Xin lie^n la.c:
O^ng Nguye^~n Trung Cha^u Tel : ( 718 ) 364 -3673, 
O^ng Nguye^~n Va(n Ta'nh  Tel  ( 718 ) 563 -  6404,
O^ng Tra^`n va(n DDang  Tel : ( 718 ) – 633 – 6715. 

Thay ma(.t U?y ban to^? chu+'c chu'ng to^i vo^ cu`ng ca?m ki'ch tru+o+'c co^ng lao ddo'ng go'p to lo+'n cu?a qu'y Co^.ng ddo^`ng, qu'y DDoa`n the^? va` quy' DDo^`ng hu+o+ng dda~ ti'ch cu+.c ddo'ng go'p va` ye^?m tro+. cho vie^.c to^? chu+'c Die^~n ha`nh va(n ho'a vu+`a qua tha`nh co^ng Ru+.c ro+~. 

Tra^n tro.ng ki'nh cha`o qu'y vi.

New York , nga`y 01 tha'ng 7 na(m 2003

TM /  BTC/ DH/VH/QT/La^`n Thu+' 18/ 2003
Nguye^~n Trung Cha^u
 

 


 

 


 


 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com