VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 
 


 
 
 

Hội Đồng Thành Phố Doraville Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 20 Tháng 10 Năm 2003)
 

The Mayor and City Council of Doraville, Georgia 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 
  
 


 
 

 
 
"A RESOLUTION OF THE CITY OF DORAVILLE RECOGNIZING
THE VIETNAMESE FREEDOM  AND HERITAGE FLAG"
(YELLOW FLAG WITH THREE RED STRIPES)

As the Official Flag of
The Vietnamese American Community

October 20TH, 2003


 

 


 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com