VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 

Thống Đốc Tiểu Bang Florida Jeb Bush Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 29 Tháng 10 Năm 2004)
 

Governor Jeb Bush of the State of Florida
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 

http://www.florida.gov/

http://myflorida.com/b_eog/owa/b_eog_www.html.main_page 
 
 


 
 

 
 
THE STATE OF FLORIDA 

GOVERNOR RESOLUTION
 

OCTOBER 29th, 2004
 
  

 

 


 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com