VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 

Hội Đồng Nghị Viên Thành Phố Fort Wayne Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.
 

(Ngày 16 Tháng 3 Năm 2004)
 
 

The City Council of Fortwayne (Mississipi) passed Resolution
recognizing the Vietnamese Heritage and Freedom Flag as
the symbol of the Vietnamese-American community.


 
 
 


 
 

 
 
CITY COUNCIL 
OF FORT WAYNE, INDIANA
RESOLUTION

MARCH 16th, 2004
 
 

RESOLUTION BY THE CITY COUNCIL OF FORT WAYNE RECOGNIZING
THE VIETNAMESE YELLOW FLAG WITH THREE RED STRIPES
AS THE OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY IN THE CITY OF FORT WAYNE, INDIANA.
 
  

 

 


 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com