VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 

Hội Đồng Thành Phố Grand Prairie Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 4 Tháng 2 Năm 2004)
 
 
 

The City Council of Grand Prairie, Texas 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 

Grand Prairie City Council Agenda 2-04-2004

Grand Prairie City Council Agenda (Word)


 
 
 
 


 
 

 
 
 

 

GRAND PRAIRIE CITY COUNCIL

RESOLUTION NO. 3975
 

FEBRUARY 4TH, 2004
 
 

RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF GRAND PRAIRIE
RECOGNIZING THE YELLOW FLAG WITH THREE RED STRIPES
AS THE OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY IN GRAND PRAIRIE, TEXAS.
 
 
 


 

 


 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com