VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 

Thành phố Indianapolis Long Trọng Công Nhận 
Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 16 Tháng 11 Năm 2004)
 
 

The City of Indianapolis, Indiana formally
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 

http://www.indygov.org/home.htm


 
 
 
 


 
 

 
 
 
 
CITY OF INDIANAPOLIS RESOLUTION
 

NOVEMBER 16th, 2004
 
 

RESOLUTION OF THE CITY OF INDIANAPOLIS RECOGNIZING
THE VIETNAMESE YELLOW FLAG WITH THREE RED STRIPES
AS THE OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY IN THE CITY OF INDIANAPOLIS, INDIANA.
 
 


 
 
 
 


 
 Le^~ Trao Nghi. Quye^'t Co+` Va`ng Ta.i Indianapolis 

Tra^`n Vie^.t
 

Khi xe vu+`a que.o va`o Office Plaza Blvd, tu+` dda(`ng xa, kha'ch co' the^? tro^ng tha^'y nhie^`u la' co+` va`ng ba so.c ddo? xen la^~n vo+'i nhu+~ng la' co+` My~ ddu+o+.c du+.ng le^n bao bo.c chung quanh khu dda^.u xe cu?a Special E. Vent Club. Trung ta^m na`y kha' lo+'n va` sang tro.ng, co' the^? chu+'a tu+` 200 -300   ngu+o+`i, ne^n thu+o+`ng ddu+o+.c du`ng dde^? to^? chu+'c ca'c buo^?i dda'm cu+o+'i . Ho^m nay chu? nha^.t, nga`y 14 tha'ng 11 na(m 2004, chu+a dde^'n 5 gio+` la`   gio+` ba('t dda^`u buo^?i Le^~ Trao Nghi. Quye^'t Co+` Va`ng ta.i tha`nh pho^' Indianapolis ma` Special E. Vent Club dda~ kho^ng co`n cho^~ ngo^`i cho nhu+~ng kha'ch   dde^'n sau . 

Nghi~ cu~ng la. tha^.t, ngu+o+`i Vie^.t Nam thu+o+`ng hay dde^'n tre^~ mo^~i khi co' tie^.c tu`ng hay he.n ho` . A^'y the^' ma` ho^m nay ai cu~ng dde^'n so+'m ho+n gio+` khai ma.c. Co' le~ mo.i ngu+o+`i dde^`u nghi~ ra(`ng ho^m nay la` mo^.t nga`y tro.ng dda.i cu?a ngu+o+`i Vie^.t ta.i Indianapolis. No' tro.ng dda.i vi` ha`nh trang   duy nha^'t ma` ngu+o+`i Vie^.t ti. na.n CS mang theo chi'nh la` la' co+` va`ng 3 so.c ddo? trong ta^m tu+o+?ng. Nha` nu+o+'c VC cu+o+'p ddu+o+.c ta`i sa?n cu?a   chu'ng ta, ba('t giam chu'ng ta trong ca'c tra.i ta^.p trung, ha`nh ha. tha^n xa'c va` tinh tha^`n cu?a chu'ng ta, nhu+ng kho^ng the^? na`o la^'y ddu+o+.c bo'ng co+` va`ng   trong ta^m tu+o+?ng cu?a chu'ng ta . 

Ngu+o+`i My~ ra^'t thu+o+`ng hay ddu'ng he.n, a^'y the^' ddo^`ng ho^` dda~ chi? ddu'ng 5 gio+` chie^`u ro^`i, ma` sao chu+a tha^'y mo^.t o^ng hay mo^.t ba` nghi. vie^n tha`nh pho^' na`o dde^'n. Ba'c H, tru+o+?ng la~o ga^`n 80 tuo^?i, lo vie^.c mo+`i ca'c nghi. vie^n, cha.y to+'i cha.y lui, to? ra vo^ cu`ng lo a^u, mo+? cu+?a tro^ng ngo'ng ve^` phi'a tru+o+'c cu?a khu dda^.u xe . Kho^ng nghi. vie^n thi` la`m sao ba('t dda^`u chu+o+ng tri`nh ddu+o+.c. Ba'c H cho bie^'t co' 5 nghi. vie^n tha`nh pho^' Indianapolis dda~ nha^.n lo+`i mo+`i dde^'n tham du+. buo^?i da. tie^.c. Ddu'ng 5:05, vu+`a thoa'ng nhi`n tha^'y nu. cu+o+`i ra.ng ro+~ cu?a ba'c H, chie^'c xe cu?a vo+.   cho^`ng nghi. vie^n James Bradford ngu+o+`i ba?o tro+. cho Nghi. Quye^'t Co+` Va`ng tro+` dde^'n. Khi o^ng James vu+`a ra kho?i xe, nhie^`u ngu+o+`i dda~ mu+`ng   ro+~ cha.y dde^'n chung quanh va` o^m cha`o o^ng ta . Trong lu'c vo+. cho^`ng o^ng Bradford ddu+o+.c hu+o+'ng da^~n dde^'n ba`n da`nh cho quan kha'ch, mo^.t loa.t   tie^'ng vo^~ tay da`i cha`o ddo'n o^ng. The^' la` ba'c H dda~ an ta^m, sa('c ma(.t ba'c xem vui ha(?n le^n, ba'c ra le^.nh cho ban to^? chu+'c cho+` ddo+.i su+. co' ma(.t   cu?a o^ng Chu? Ti.ch Ho^.i Ddo^`ng Tha`nh Pho^' Rozelle Boyd ro^`i se~ khai ma.c. La^`n lu+o+.t ca'c nghi. vie^n Joanne Sanders, Anglea Mansfield, Isaac Randolph   dda~ dde^'n. Rie^ng ba` nghi. vie^n Mansfield dda~ dde^? la.i cho to^i mo^.t ky? nie^.m dda'ng nho+'. Khi xe ba` tro+` to+'i, kho^ng co`n mo^.t cho^~ bi`nh thu+o+`ng   dde^? dda^.u, to^i ra da^'u cho ba` dda^.u va`o cho^~ dda(.c bie^.t, giu+~a 2 chie^'c xe, tie^'ng My~ go.i la` parallel parking. Buo^`n cu+o+`i la` dda~ 2 la^`n co^' ga('ng   dda^.u, ba` dde^`u bi. tha^'t ba.i, to^i no'i: 

 - Ne^'u to^i la` ca?nh sa't, cha('c to^i pha?i la^'y la.i (revoke) ba(`ng la'i cu?a ba`.

 Ba` cu+o+`i sung su+o+'ng:

 - To^i dda~ co^' ga('ng he^'t mi`nh ro^`i

To^i dde^` nghi. ba` xuo^'ng xe dde^? to^i la'i cho, nhu+ng tha^.t kho^ng may cho to^i, ba` la.i cha.y xe sang so^' (stick shift). May thay, to^i tha^'y co`n mo^.t cho^~   tro^'ng nu+~a co' the^? dda^.u ddu+o+.c, va` ba` dda~ la'i va`o cho^~ ddo'. Khi mo^~i nghi. vie^n bu+o+'c va`o dde^`u nha^.n ddu+o+.c nhu+~ng tie^'ng vo^~ tay vang   da^.y cu?a mo.i ngu+o+`i tham du+.. Ddu'ng 5:30 ba'c H cho ba('t dda^`u buo^?i le^~ du` kho^ng co' su+. hie^.n die^.n cu?a o^ng chu? ti.ch Boyd. Lu'c giu+~a   chu+o+ng tri`nh, o^ng Boyd co' dde^'n du+. khoa?ng nu+?a tie^'ng la` ve^` lie^`n vi` o^ng ta pha?i tie^'p tu.c cuo^.c ho.p quan tro.ng na`o ddo' ddang bo? do+?. Tha^.t la`   to^.i nghie^.p cho o^ng kho^ng thu+o+?ng thu+'c ddu+o+.c he^'t chu+o+ng tri`nh va` ddo^` a(n Vie^.t Nam.

Pha?i co^ng nha^.n pha^`n ha't quo^'c ca Vie^.t Nam va` mo^.t phu't ma(.c nie^.m dde^? tu+o+?ng nho+' dde^'n nhu+~ng ngu+o+`i dda~ hy sinh cho ly' tu+o+?ng tu+.   ddo, ddu+o+.c to^? chu+'c ra^'t tro.ng the^?. 2 ngu+o+`i li'nh, mo^.t My~, mo^.t Vie^.t, ddu+'ng ca^`m co+` tha^.t nghie^m chi?nh tru+o+'c ba`n tho+` to^? quo^'c. Tre^n   mo^~i ba`n dde^`u co' dde^? nhu+~ng to+` photocopy cu?a ba`i Quo^'c Ca Vie^.t Nam, ne^n nhie^`u ngu+o+`i dda~ kho^ng da^'u ddu+o+.c ve? xu'c ddo^.ng khi ca^'t   tie^'ng ha't theo . Nie^`m xu'c ddo^.ng vi` dda~ bie^'t bao la^u ro^`i mo+'i ha't, mo+'i nghe la.i . Tie^'p dde^'n ba'c H, anh V, chu? ti.ch co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t ta.i   Indianapolis, va` anh D, pho' chu? ti.ch dda~ thu+.c hie^.n pha^`n ba'i to^?, anh G lo pha^`n dda'nh chie^ng, anh L lo pha^`n dda'nh tro^'ng, nghi thu+'c tha^.t long tro.ng.   Die^~n tie^'n la` pha^`n gio+'i thie^.u ca'c quan kha'ch, dda.i die^.n cho pha^.t gia'o, chu`a An La.c, dda.i die^.n cho Co^ng Gia'o, Tin La`nh, va` ca'c quan kha'ch o+? xa   to+'i nhu+ Chicago, Fort Wayne, Columbus Indianana, Lafayette, ... Co' the^? no'i, chu+o+ng tri`nh dde^'n pha^`n o^ng James Bradford trao ta^'m Plaque Nghi. Quye^'t   70 la` pha^`n ha`o hu+'ng va` sung su+o+'ng nha^'t. Ta^'t ca? nghi. vie^n dde^`u bu+o+'c le^n kha'n dda`i chu'c mu+`ng. Ba'c H, 2 tay ca^`m nghi. quye^'t gio+ cao le^n   dde^? ddu+o+.c chu.p hi`nh, va` hi`nh a?nh mo^.t ru+`ng co+` va`ng va` co+` hoa ddu+o+.c ddu+a cao pha^'t pho+'i, cu`ng nhu+~ng tie^'ng chu'c mu+`ng ho^ to vang   da^.y . 

Trong pha^`n da`nh cho nhu+~ng ngu+o+`i pha't bie^?u ca?m tu+o+?ng ve^` Nghi. Quye^'t Co+` Va`ng co' anh Hoa`n, anh Hoa, chi. Trinh, va` su+ co^ Thi'ch Nu+~ Thanh   Trang cu?a Chu`a An La.c. Dda(.c bie^.t, sau pha^`n tri`nh ba`y cu?a co^ Trang, ngu+o+`i ddie^`u khie^?n chu+o+ng tri`nh la` co^ P dda~ le^n tie^'ng:

- Hy vo.ng tu+` ra(`ng trong tu+o+ng lai, tru+o+'c ngu+o+~ng cu+?a Chu`a An La.c se~ co' bo'ng co+` va`ng 3 so.c ddo? bay pha^'t pho+'i .

Sau lo+`i pha't bie^?u na`y la` mo^.t tra`ng pha'o tay bie^?u lo^. su+. ddo^`ng ti`nh cu?a mo.i ngu+o+`i trong ho^.i tru+o+`ng.

Chu? nghi~a co^.ng sa?n dda~ qu'a lo^~i tho+`i. Ne^`n ta?ng cu?a chu? nghi~a CS la` Vo^ Sa?n Chuye^n Chi'nh va` Kinh Te^' Ta^.p Trung, nay dda~ kho^ng co`n nu+~a   . Qua ca'c tho^ng tin tre^n net, ca'c Dda?ng vie^n Dda?ng Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam, tu+` ha. ta^`ng, trung ca^'p, dde^'n cao ca^'p dde^`u ddang bi. ma^'t phu+o+ng   hu+o+'ng chi? dda.o . Dda so^' ho. kho^ng co`n ly' tu+o+?ng phu.c vu. Dda?ng ma` quay qua phu.c vu. cho ca' nha^n. Ho. tham nhu~ng la`m gia`u cho ba?n tha^n va`   gia ddi`nh nga`y na`o hay nga`y a^'y khi co`n ta.i chu+'c, vi` ho. bie^'t ra(`ng so+'m muo^.n gi` ca'i Dda?ng kho^ng co`n ne^`n ta?ng tu+ tu+o+?ng a^'y se~ co' nga`y bi.   tan ra~ . Ba^'t ky` dda?ng pha'i na`o, co' danh cha'nh thi` ngo^n mo+'i thua^.n. Kho^ng co' danh cha'nh la` su+. bi.p bo+.m. Su+. vie^.c "treo dda^`u de^ ma` ba'n thi.t   cho' " thi` ke^'t qu?a pha?i ddi dde^'n cho^~ pha' sa?n ma` tho^i . Mang danh la` Dda?ng Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam ma` trong lo`ng dda?ng vie^n kho^ng co`n nie^`m tin   va`o chu? nghi~a CS thi` cha('c cha('n Dda?ng ddo' kho^ng the^? so^'ng la^u da`i ddu+o+.c. Mo^.t la` pha?i ddo^?i te^n dda?ng, hai la` pha?i chi.u su+. tan ra~.

Xu hu+o+'ng dde^? pha't trie^?n dda^'t nu+o+'c cu?a the^' gio+'i hie^.n ta.i la` TU+. DO, DA^N CHU? . Tra`o lu+u ddo`i tu+. do va` da^n chu? ddang da^ng cao, hu+'a he.n   se~ que't sa.ch chu? nghi~a co^.ng sa?n o+? 4 quo^'c gia co`n so't la.i tre^n the^' gio+'i la` Cuba, Ba('c Ha`n, Trung Quo^'c, va` Vie^.t Nam. Cuo^.c dda^'u tranh nga`y   ho^m nay la` cuo^.c dda^'u tranh ve^` tu+ tu+o+?ng. Tu+ tu+o+?ng chi? dda.o vie^.c la`m, tu+ tu+o+?ng ddie^`u khie^?n ngo'n tay bo'p co` su'ng. Chu'ng ta kho^ng ca^`n   pha?i co' nhu+~ng vu~ khi' to^'i ta^n gie^'t ngu+o+`i ha`ng loa.t mo+'i go.i la` chie^'n tha('ng co^.ng sa?n. Trong ta^'t ca? cuo^.c chie^'n tha('ng cu?a li.ch su+?, cuo^.c   chie^'n tha('ng vu+~ng cha('c va` mang la.i nhie^`u lo+.i i'ch cho nha^n da^n Vie^.t Nam la` mo^.t cuo^.c chie^'n tha('ng kho^ng ca^`n su'ng dda.n. Vie^.c vinh danh la' co+`   va`ng 3 so.c ddo? ta.i nhie^`u tha`nh pho^' tre^n kha('p the^' gio+'i la` mo^.t cuo^.c chie^'n tha('ng kho^ng su'ng dda.n. Nhu+~ng cuo^.c chie^'n tha('ng CO+` VA`NG na`y   ta.i ha?i ngoa.i se~ vang do^.i ve^` trong nu+o+'c. Nhu+~ng te^n la~nh dda.o VC bie^'t cha('c cha('n ra(`ng chu'ng kho^ng co`n ba^'t cu+' co+ ho^.i na`o dde^? du+.ng la'   co+` ma'u cu?a chu'ng ta.i ha?i ngoa.i, va` tru+o+'c su+'c e'p cu?a ngu+o+`i da^n trong nu+o+'c ba('t buo^.c chu'ng pha?i thay ddo^?i . Khi nhu+~ng te^n VC, vu+'t bo?   ca'i tu+ tu+o+?ng chu? nghi~a co^.ng sa?n, se~ tro+? tha`nh nhu+~ng ngu+o+`i Vie^.t Nam thua^`n tu'y la` chu'ng ta dda~ chie^'n tha('ng co^.ng sa?n. 

Tie^'p theo la` pha^`n tri`nh die^~n ho+.p ca cu?a 5 em thie^'u nhi ba^.n a'o da`i, ca ba`i Thie^'u Nhi Vie^.t Nam, trong co' ca^u: "Mong sao cho que^ hu+o+ng Vie^.t Nam   tu+. do thanh bi`nh, chu'ng em cu`ng tro+? ve^` Vie^.t Nam, Vie^.t Nam." Dde^'n pha^`n ha`o hu+'ng vui nho^.n nha^'t co' le~ la` pha^`n co^ P ddie^`u khie^?n chu+o+ng   tri`nh, co^ ti`nh nguye^.n ddo+n ca kho^ng dda`n, ba`i Em Nho+' Ma`u Co+` cu?a chi. Nguye^.t A'nh, trong co' ca^u: "Em va^~n mo+, mo^.t nga`y na`o, que^ da^'u ye^u   kho^ng co`n co^.ng thu` ..." Co^ P vu+`a ca vu+`a ddi la.i tu+`ng ba`n ke^u go.i mo.i ngu+o+`i cu`ng ca chung vo+'i co^: "Ve^ anh no+` la` Vie^.t Nam ke^u hu`ng, ve^ anh   no+` la` Vie^.t Nam muo^n na(m ..." Mo^.t la^`n nu+~a ngo.n co+` va`ng ca^`m tay ddu+o+.c ca? ho^.i tru+o+`ng pha^'t le^n vo+'i nhu+~ng tie^'ng ho^ to vang da^.y. Sau   cu`ng, pha^`n a^~m thu+.c dda~ ddu+o+.c do.n ra to+'i ba`n cho quan kha'ch vo+'i mo'n co+m chie^n, cha? gi`o, thi.t nu+o+'ng ghim, va` bo` xa`o bo^ng ca?i xanh va`   ha`nh, tra'ng mie^.ng co' ba'nh bo`, ba'nh khoai mi`, va` tra'i ca^y xa('c mie^'ng. Nho+` va`o ddo^.i ngu~ thie^'u nhi ddo^ng dda~o bu+ng thu+'c a(n cho quan kha'ch ne^n   dda so^' ai cu~ng co' thu+'c a(n mau le.. Ngu+o+`i trong ban to^? chu+'c no'i dda~ dda(.t 200 pha^`n a(n, nhu+ng kho^ng ddu? ne^n pha?i dda(.t the^m 33 pha^`n nu+~a   . Vi` nha` ha`ng ke^' ca^.n, ne^n quan kha'ch co' thie^'u so't cu~ng kho^ng pha?i cho+` ddo+.i la^u . Tha^.t la` to^.i nghie^.p cho ca'c chi. la`m trong be^'p, ca'c em bu+ng   thu+'c a(n, va` qu'y vi. la`m trong ban to^? chu+'c, pha?i a(n ra^'t tre^~, (la`m vie^.c thi` la`m khi thie^n ha. chu+a dde^'n va` dde^'n khi a(n thi` thie^n ha. dda~ ve^` ro^`i)   va` la.i co`n pha?i o+? la.i muo^.n, dde^? do.n de.p tru+o+'c khi trao tra? ho^.i tru+o+`ng - Pha?i no'i lo+`i ca'm o+n va` hoan ho^ tinh tha^`n hy sinh cu?a qu'y vi. .

Co' the^? no'i, Le^~ Trao Nghi. Quye^'t Co+` Va`ng dda~ tha`nh co^ng ngoa`i su+'c tu+o+?ng tu+o+.ng cu?a ban to^? chu+'c. Ai na^'y cu~ng vui mu+`ng co`n ho+n ca?   nga`y Te^'t, Te^'t nhie^`u khi dda^u co' ma(.c Veston va` a'o da`i, qu?a tha^.t, ho^m nay ddu'ng la` mo^.t nga`y tro.ng dda.i cu?a tre^n 29 na(m, ne^'u ti'nh tu+` na(m 1975,   cu?a co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t ta.i Indianapolis. No' tro.ng dda.i vi` co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i Vie^.t o+? Indianapolis hie^?u ddu+o+.c ta^`m quan tro.ng cu?a vie^.c   VINH DANH LA' CO+` VA`NG, va` cu~ng hie^?u ddu+o+.c ra(`ng su+. vie^.c vinh danh kho^ng du+`ng la.i o+? dda^y, ta.i ca'i tha`nh pho^' kho^ng dda^`y 5.000 ngu+o+`i   Vie^.t na`y, ma` se~ va^~n co`n tie^'p tu.c, tie^'p tu.c ma~i cho dde^'n nga`y la' co+` ddu+o+.c vinh danh ta.i tha`nh pho^' Sa`i go`n, ta.i tha`nh pho^' Ha` No^.i, va` ta.i   toa`n co~i Vie^.t Nam que^ hu+o+ng chu'ng ta . 
 

Thu+' ba, nga`y 16 tha'ng 11 na(m 2004
Tra^`n Vie^.t 
Ye^u ca^`u pho^? bie^'n tu+. do
 

* * * * * * * 
 
 

 

 


 
 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com