Make your own free website on Tripod.com
 

 

VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 
 

Hội Đồng Thành Phố Lacey Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa
là Lá Cờ của Cộng Ðồng Người Việt.

(Ngày 9 Tháng 10 Năm 2003)
 
 


 
 
 


 
 
  
 
 
 
 


 
 

 
 
 
CITY OF LACEY

CITY COUNCIL
RESOLUTION NO. 878

OCTOBER 9TH, 2003
 
 

The Mayor and City Council of Lacey, Washington 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 
 
 


 

 


 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đã
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Ðức