VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 
 
 

Hội Đồng Quản Trị Thành Phố Lakewood Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 24 Tháng 5 Năm 2004)
 
 

The City Council of Lakewood (Colorado) recognized 
the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 

http://www.lakewood.org/index.cfm?&include=/home.cfm


 
 
 
 
 


 
 

 
 
LAKEWOOD, COLORADO
CITY COUNCIL
RESOLUTION NO. 2004-57
 

MAY 24th, 2004
 
 

Thị Trưởng Thành Phố Lakewood, Colorado
Trao Nghị Quyết Cờ Vàng 
 
 
 
 
----- Original Message ----- 
From: "nguyen thang" <huytvn@yahoo.com>
To: <Nuoc_VIET@yahoogroups.com>; <Vietnamthidan@yahoogroups.com>; <Vietnamdiendan@yahoogroups.com>
Cc: <biet-hai@pacbell.net>
Sent: Tuesday, May 25, 2004 5:50 AM
Subject: Tha`nh pho^' Lakewood, Colorado co^ng nha^.n co+` va`ng
 

Xin ddu+o+.c tho^ng ba'o tin vui dde^'n cu`ng toa`n the^? quy' vi. tre^n die^~n dda`n. Sau mo^.t tho+`i gian da`i do chi'nh to^i (Nguye^~n va.n Tha('ng va` O^. Nguye^~n Co^ng Sum) va^.n ddo^.ng . 

Va`o 8 gio+` to^'i nga`y 24 tha'ng 5, 2004 Nghi. Vie^n cu?a tha`nh pho^' Lakewood thuo^.c tie^?u bang Colorado dda~ bo? phie^'u cha^'p thua^.n Nghi. Quye^'t so^' 2004-57, dde^? co^ng nha^.n co+` va`ng ba so.c ddo? cu?a ngu+o+`i Vie^.t ti. na.n vo+'i ti? so^' 11/11 (100%). 

Va` sa'ng nay (25 tha'ng 5,2004) lu'c 10 gio+` sa'ng Thi. Tru+o+?ng Lakewood se~ chi'nh thu+'c ky' ba?n Nghi. quye^'t na`y.

Xin tra^n tro.ng tho^ng ba'o tin vui dde^'n cu`ng toa`n the^? quy' vi.

Nguye^~n Va.n Tha('ng

----- Original Message ----- 
 

 

 


 
 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com