VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
  
 

Thị Trưởng Và Hội Đồng Quản Trị Thành Phố Lancaster
Long Trọng Công Nhận Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa 
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 18 Tháng 11 Năm 2009)
 
 

Mayor and the City Council of Lancaster, Pennsylvania
issued a Proclamation to formally recognize 
the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community. 
 
 
 


 
 
 
 


 

  
 

 


 
 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com