VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 


 

Lansing, thủ phủ của tiểu bang Michigan 
Long Trọng Công Nhận 
Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 12 Tháng 12 Năm 2005)
 
 

The City of Lansing, Michigan formally
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 
 

http://cityoflansingmi.com/


 
 
 
 


 
 

 
 
 

 
 

LANSING 
CITY COUNCIL
PROCLAMATION
 

FEBRUARY 12th, 2005
 
 

RESOLUTION OF THE CITY OF LANSING RECOGNIZING
THE VIETNAMESE YELLOW FLAG WITH THREE RED STRIPES
AS THE OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY IN THE CITY OF LANSING, MICHIGAN.
 
 
  

 

 


 
 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com