VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 
 

Hội Đồng Thành Phố Lawrence Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 5 Tháng 11 Năm 2003)
 
 

The Mayor and City Council of Lawrence, Massachusetts 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 

City of Lawrence Web Site 
 


 
 

 
 
CITY OF LAWRENCE 
PROCLAMATION 

NOVEMBER 5TH, 2003
 
 

RESOLUTION OF THE CITY OF LAWRENCE RECOGNIZING
THE VIETNAMESE HERITAGE AND FREEDOM FLAG AS THE 
OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY OF LAWRENCE, MASSACHUSETTS.
 
 
 
 


 

 

 


 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com