VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 

Hội Đồng Thành Phố Minneapolis Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 5 Tháng 4 Năm 2004)
 
 

The City Council of Minneapolis, Minnesota 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 

Minneapolis City Council

City Council Flag Resolution (pdf) 
 
 


 
 

 
 
 
CITY OF MINNEAPOLIS RESOLUTION
 

APRIL 5th, 2004
 
 

RESOLUTION OF THE CITY OF MINNEAPOLIS RECOGNIZING
THE VIETNAMESE YELLOW FLAG WITH THREE RED STRIPES
AS THE OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY IN THE CITY OF MINNEAPOLIS, MINNESOTA.
 
 
  
 
 

 
 

 


 
 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com