VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 
 

Hội Đồng Thành Phố Missouri Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 7 Tháng 9 Năm 2004)
 
 

The City Council of Missouri, Texas recognized
the Vietnamese Heritage and Freedom Flag as
the symbol of the Vietnamese-American community.
 
 

http://www.ci.mocity.tx.us/streamfiles/040907/040907.htm
 

www.ci.mocity.tx.us/council/ cminutes/2004_minutes/2004_09_07m.pdf 


 
 
 


 
 

 
 
CITY OF MISSOURI, TEXAS

CITY COUNCIL RESOLUTION 
 

SEPTEMBER 7th, 2004
 
 

RESOLUTION OF THE CITY OF MISSOURI, TEXAS RECOGNIZING
THE VIETNAMESE YELLOW FLAG WITH THREE RED STRIPES
AS THE OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY IN THE CITY OF MISSOURI, TEXAS.
 
 
  
 

 

 


 
 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com