VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 


 

Hội Đồng Thành Phố Philadelphia Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 26 Tháng 1 Năm 2004)
 
 
 

The Board of Supervisors of the City of Philadelphia, Texas 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 

http://www.phila.gov/citycouncil/index.html

Arlington Evening Meeting Agenda 11-11-2003


 
 
 
 


 
 

 


A RESOLUTION RECOGNIZING THE VIETNAMESE HERITAGE AND
FREEDOM FLAG AS THE OFFICIAL SYMBOL OF ARLINGTON’S
VIETNAMESE-AMERICAN COMMUNITY

RESOLUTION NO. 03-E-555
JANUARY 26th, 2003 
 
 

 


 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com