VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 
 

Hội Đồng Quản Trị Thành Phố Portland (Oregon) Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 20 Tháng 7 Năm 2004)
 
 

The Mayor and the City Council of Portland (Oregon) 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 
 

http://www.portlandonline.com/index.cfm?c=26368 

Ông Nguyễn Bác Ái, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Oregon
tiếp nhận Bản Nghị Quyết Vinh từ Bà Vera Katz, Thị Trưởng Thành Phố Portland, Oregon.

 


 


 
 

 
 
THE MAYOR AND THE CITY COUNCIL

OF PORTLAND (OREGON)
 

JULY 20TH, 2004
 
 
 
 
 
 

 


 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com