VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 


 

Hội Đồng Thành Phố Quincy Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 10 Tháng 7 Năm 2003)
 
 

The City Council of Quincy, Massachusetts 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 

Quincy City Council original resolution


 
 
 


 
 

 
 
CITY OF QUINCY

RESOLUTION

October 7th, 2003
 
 

RESOLUTION OF THE CITY OF QUINCY RECOGNIZING
THE VIETNAMESE YELLOW FLAG WITH THREE RED STRIPES
AS THE OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY IN THE CITY OF QUINCY, MASSACHUSETTS.
 
 
 


 
 


 

 


 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com