VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 

 Hội Đồng Nghị Viên Thành Phố Richmond Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 10 Tháng 3 Năm 2004)
 
 
 

The City Council of Richmond passed Resolution recognizing 
the Vietnamese Heritage and Freedom Flag as
the symbol of the Vietnamese-American community. 
 


 
 

 
 
 
 
CITY COUNCIL OF RICHMOND, VIRGINIA
RESOLUTION

MARCH 10th, 2004
 
 

RESOLUTION BY THE CITY COUNCIL OF RICHMOND RECOGNIZING
THE VIETNAMESE YELLOW FLAG WITH THREE RED STRIPES
AS THE OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY IN THE CITY OF RICHMOND, VIRGINIA. 

 

 


 
 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com