VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 


 

Hội Đồng Thành Phố Rowley Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 17 Tháng 9 Năm 2003)
 
 
 

The Mayor and City Council of Rowley, Massachusetts 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 

http://www.rowley-ma.com/

Rowley City Hall
139 Main Street
Rowley, MA 01969 
Phone: (508) 948-2081 
 


 
 

 
 
CITY OF ROWLEY PROCLAMATION 

SEPTEMBER 15TH, 2003
 
 
 


 

 


 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com