VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 


 

Hội Đồng Thành Phố Sacramento Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 30 Tháng 7 Năm 2003)
 
 
 

The Board of Supervisors of the City of Sacramento, California 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 

http://www.cityofsacramento.org/index.html
 

Original document 
 
 


 
 

 
 

 

CITY OF SACRAMENTO RESOLUTION 

JULY 30, 2003
 
 

RESOLUTION OF THE CITY OF SACRAMENTO RECOGNIZING
THE VIETNAMESE HERITAGE AND FREEDOM FLAG AS THE 
OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY OF SACRAMENTO
 
 


 

 


 
 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com