VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 

 

 

Thị Trưởng Thành Phố San Antonio Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

 

(Ngày 18 Tháng 5 Năm 2005)
 

The Mayor and City Council of San Antonio, Texas
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community. 
 
 


 
 

 
 

CITY OF SAN ANTONIO, TEXAS

RESOLUTION

 

http://www.sanantonio.gov/
 

MAY 18, 2005
 
 

----- Original Message -----

 

From: "kkchau03" <kkchau@flash.net>

Sent: Thursday, May 19, 2005 8:17 AM

Subject: [SGHN_9] San Antonio, TX Cong Nhan Co Vang

 

Kinh goi qui dien dan:
 

Xin thong bao den qui vi ngay hom qua, Thu Tu 18 thang 5 nam 2005, Hoi Dong Thanh Pho San Antonio, Texas da ky van thu cong nhan co vang "Vietnam Freedom and Heritage Flag" la tieu bieu cho cong dong nguoi Viet tai thanh pho San Antonio.  Tien si Phan Q. Trong la nguoi chinh, cung voi Ong. Nguyen T. Can, Chu tich cua Cong Dong Nguoi Viet Quoc Gia tai San Antonio trong viec van dong cong nhan co vang. 
 

Cho den nay cac thanh pho lon cua Texas nhu Houston, Dallas, San Antonio, Forth Worth, Arlington, Austin, Garland, v.v... deu da cong nhan co vang.  Ngoai ra tieu bang Texas cung da cong nhan co vang vao ngay 11 thang 11 nam 2004.
 
Tran trong,
kkchau
 

----- Original Message -----

  

 

 


 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com