VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 

Hội Đồng Thành Phố San Diego Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 13 Tháng 1 Năm 2004)
 
 
 

The City Council of San Diego, California 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 

San Diego City Goverment 
 


 
 

 
 
 

 
 

SAN DIEGO CITY COUNCIL

RESOLUTION R-298764
 

JANUARY 13th, 2004
 
 

RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF SAN DIEGO
RECOGNIZING THE YELLOW FLAG WITH THREE RED STRIPES
AS THE OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY IN SAN DIEGO, CALIFORNIA.
 
 
 


 

 


 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com