VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 


 


 
 

Hội Đồng Quận Hạt Santa Clara Long Trọng
Công Nhận Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa

Ngày 3 Tháng 6 Năm 2003
 

A RESOLUTION BY THE SUPERVISORS OF THE SANTA CLARA COUNTY
RECOGNIZING THE FLAG OF THE FORMER REPUBLIC OF VIETNAM AS
THE OFFICIAL FLAG OF THE VIETNAMESE IN SANTA CLARA COUNTY 
 
  
 
 
 


 
 


QUẬN HẠT SANTA CLARA THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VINH DANH VÀ CÔNG NHẬN  LÁ CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ VIỆT NAM CỘNG H̉A LÀ LÁ CỜ CHÍNH THỨC CỦA CỘNG ĐỒNG MỸ GỐC VIỆT NAM
 

Thứ Ba ngày 3 tháng 6 năm 2003, Hội Đồng Giám Sát Viên Quận Hạt Santa Clara (Board of Supervisors of Santa Clara County) đă bỏ phiếu thông qua Nghị Quyết (Resolution) công nhận lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Ḥa là lá cờ chính thức của cộng đồng Người Mỹ Gốc Việt Nam, và lá cờ này được phép treo lên cũng như  được phép trưng bày tại tất cả cơ sở, công thổ do Quận Hạt làm sở hữu chủ, cũng như tại các lễ hội do cộng đồng người Mỹ Gốc Việt Nam tổ chức khi có xin phép hay được các Giám Sát Viên bảo trợ. 

Nghị Quyết này ca ngợi sự chiến đấu anh dũng và hy sinh cao cả của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Ḥa trong cuộc chiến bảo vệ tự do dân chủ cho miền Nam Việt Nam, và đồng thời công nhận sự đóng góp lớn lao của cộng đồng người Mỹ Gốc Việt Nam trong mọi lănh vực tạo cho Quận Hạt Santa Clara trở nên phong phú và phồn thịnh. Nghị Quyết này do Giám Sát Viên Pete McHugh làm tác giả và được 3 Giám Sát Viên bỏ phiếu chấp thuận, đó là: Giám Sát Viên Pete McHugh, Giám Sát Viên James T. Beall, Jr, và Giám Sát Viên Liz Kniss. Chỉ có 2 Giám Sát Viên Blanca Alvarado và Giám Sát Viên Donald F. Gage bỏ phiếu trắng. Đây là một thành công chính trị vẻ vang và lịch sử của tập thể người Việt tỵ nạn v́ Quận Hạt Santa Clara là Quận Hạt đầu tiên tại Hoa Kỳ đồng ư thông qua Nghị Quyết vinh danhvà công nhận lá cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Ḥa.

Được biết Quận Hạt Santa Clara c̣n gọi là Thung Lũng Điện Tử nổi tiếng nhất thế giới “Silicon Valley”, có dân số gần 1 triệu 700 ngàn người. Tỷ lệ dân Da trắng 54%, Á châu 26%, Da đen 3%, Hawai và Đảo Thái B́nh Dương 0.3%, Mễ và Latino 24%, và các giống dân khác 17%. Riêng người Mỹ gốc Việt Nam có hơn 100 ngàn người. 

Quận Hạt Santa Clara gồm 15 thành phố: Campbell, Cupertino, Gilroy, Los Altos, Los Altos Hills, Los Gatos, Milpitas, Monte Sereno, Morgan Hill, Mountain View, Palo Alto, Santa Clara, Saratoga, Sunnyvale và San Jose. Đặc biệt Thành Phố San Jose có số dân đông nhất là 900,000 người. Vào tháng Hai năm 2000 qua, Quận Hạt Santa Clara đă mừng “birthday 150 năm”.

Ngô Kỷ
 
 

QUA^.N HA.T SANTA CLARA THO^NG QUA NGHI. QUYE^'T VINH DANH VA` CO^NG NHA^.N  LA' CO+` VA`NG BA SO.C DDO? VIE^.T NAM CO^.NG HO`A LA` LA' CO+` CHI'NH THU+'C CU?A CO^.NG DDO^`NG MY~ GO^'C VIE^.T NAM
 

   Thu+' Ba nga`y 3 tha'ng 6 na(m 2003, Ho^.i DDo^`ng Gia'm Sa't Vie^n Qua^.n Ha.t Santa Clara (Board of Supervisors of Santa Clara County) dda~ bo? phie^'u tho^ng qua Nghi. Quye^'t (Resolution) co^ng nha^.n la' co+` Va`ng Ba So.c DDo? Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a la` la' co+` chi'nh thu+'c cu?a co^.ng ddo^`ng Ngu+o+`i My~ Go^'c Vie^.t Nam, va` la' co+` na`y ddu+o+.c phe'p treo le^n cu~ng nhu+  ddu+o+.c phe'p tru+ng ba`y ta.i ta^'t ca? co+ so+?, co^ng tho^? do Qua^.n Ha.t la`m so+? hu+~u chu?, cu~ng nhu+ ta.i ca'c le^~ ho^.i do co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i My~ Go^'c Vie^.t Nam to^? chu+'c khi co' xin phe'p hay ddu+o+.c ca'c Gia'm Sa't Vie^n ba?o tro+.. 

   Nghi. Quye^'t na`y ca ngo+.i su+. chie^'n dda^'u anh du~ng va` hy sinh cao ca? cu?a ca'c chie^'n si~ Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a trong cuo^.c chie^'n ba?o ve^. tu+. do da^n chu? cho mie^`n Nam Vie^.t Nam, va` ddo^`ng tho+`i co^ng nha^.n su+. ddo'ng go'p lo+'n lao cu?a co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i My~ Go^'c Vie^.t Nam trong mo.i la~nh vu+.c ta.o cho Qua^.n Ha.t Santa Clara tro+? ne^n phong phu' va` pho^`n thi.nh. Nghi. Quye^'t na`y do Gia'm Sa't Vie^n Pete McHugh la`m ta'c gia? va` ddu+o+.c 3 Gia'm Sa't Vie^n bo? phie^'u cha^'p thua^.n, ddo' la`: Gia'm Sa't Vie^n Pete McHugh, Gia'm Sa't Vie^n James T. Beall, Jr, va` Gia'm Sa't Vie^n Liz Kniss. Chi? co' 2 Gia'm Sa't Vie^n Blanca Alvarado va` Gia'm Sa't Vie^n Donald F. Gage bo? phie^'u tra('ng. DDa^y la` mo^.t tha`nh co^ng chi'nh tri. ve? vang va` li.ch su+? cu?a ta^.p the^? ngu+o+`i Vie^.t ty. na.n vi` Qua^.n Ha.t Santa Clara la` Qua^.n Ha.t dda^`u tie^n ta.i Hoa Ky` ddo^`ng y' tho^ng qua Nghi. Quye^'t vinh danhva` co^ng nha^.n la' co+` Va`ng Ba So.c DDo? Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a.

   DDu+o+.c bie^'t Qua^.n Ha.t Santa Clara co`n go.i la` Thung Lu~ng DDie^.n Tu+? no^?i tie^'ng nha^'t the^' gio+'i "Silicon Valley", co' da^n so^' ga^`n 1 trie^.u 700 nga`n ngu+o+`i. Ty? le^. da^n Da tra('ng 54%, A' cha^u 26%, Da dden 3%, Hawai va` DDa?o Tha'i Bi`nh Du+o+ng 0.3%, Me^~ va` Latino 24%, va` ca'c gio^'ng da^n kha'c 17%. Rie^ng ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t Nam co' ho+n 100 nga`n ngu+o+`i. 

   Qua^.n Ha.t Santa Clara go^`m 15 tha`nh pho^': Campbell, Cupertino, Gilroy, Los Altos, Los Altos Hills, Los Gatos, Milpitas, Monte Sereno, Morgan Hill, Mountain View, Palo Alto, Santa Clara, Saratoga, Sunnyvale va` San Jose. DDa(.c bie^.t Tha`nh Pho^' San Jose co' so^' da^n ddo^ng nha^'t la` 900,000 ngu+o+`i. Va`o tha'ng Hai na(m 2000 qua, Qua^.n Ha.t Santa Clara dda~ mu+`ng "birthday 150 na(m".

   Ngo^ Ky?

 


 

 


 
 

 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com