VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 

Hội Đồng Thành Phố South El Monte Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 10 Tháng 2 Năm 2004)
 
 
 

The Mayor and City Council of South El Monte, California 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 

http://www.ci.south-el-monte.ca.us/council.htm
 

South El Monte Resolution document (PDF)


 
 
 
 


 
 

 
 
 

 
 

THE CITY OF SOUTH EL MONTE

RESOLUTION
 

FEBRUARY 10TH, 2004
 
 

RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF SOUTH EL MONTE
RECOGNIZING THE VIETNAMESE YELLOW FLAG WITH THREE RED STRIPES
AS THE OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY IN SOUTH EL MONTE CITY, CALIFORNIA.
 
 
 
 


 
 


 

 


 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com