VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 


 
 


 

Hội Đồng Thành Phố Springfield Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 8 Tháng 9 Năm 2003)
 
 
 

The Mayor and City Council of Springfield, Massachusetts 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 

Mayor & City Council of Springfield 
 


 
 

 
 

 

CITY OF SPRINGFIELD RESOLUTION 

SEPTEMBER 8TH, 2003
 
 


 
 
 
 
 

RESOLUTION OF THE CITY OF SPRINGFIELD RECOGNIZING
THE VIETNAMESE HERITAGE AND FREEDOM FLAG AS THE 
OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY OF SPRINGFIELD, MASSACHUSETTS.


Ba?n Nghi. Quye^'t Vinh Danh, Co^ng Nha^.n la' co+` Va`ng ba so.c ddo? cu?a tha`nh pho^' Springfield, tie^?u bang Massachusetts, nga`y 8/9/2003\.

Xe't Ra(`ng : Co' ddo^ng ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t dda~ cho.n tha`nh pho^' Springfield la`m no+i sinh so^'ng, VA`

Xe't Ra(`ng : Co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t dda~ ddo'ng go'p lo+'n lao cho ddo+`i so^'ng va(n ho'a, to^n gia'o, chi'nh tri. va` thu+o+ng ma~i cu?a tha`nh pho^' Springfield, VA`

Xe't Ra(`ng : DDa.i dda so^' ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t ta.i Springfield cho.n la' co+` Di sa?n va` Tu+. Do vo+'i ne^`n va`ng so.c ddo? la`m bie^?u tu+o+.ng cho co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t, VA`

Xe't Ra(`ng : La' co+` Va`ng ba so.c ddo? na`y dda~ ddu+o+.c ddo'n nha^.n ro^.ng ra~i bo+?i vi` li.ch su+? la^u da`i cu?a no' nhu+ mo^.t bie^?u tu+o+.ng cu?a su+'c na(ng ddo^.ng, tu+. do va` da^n chu? ca? trong Co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t kha('p no+i Springfield va` no+i kha'c, VA`

Xe't Ra(`ng : Ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t ta.i Springfield va` tha`nh pho^' Springfield ha~nh die^.n treo la' co+` Di sa?n va` Tu+. Do na`y be^n ca.nh ca'c la' co+` cu?a tha`nh pho^' Springfield va` quo^'c ky` My~ tru+o+'c To`a DDo^ Chi'nh Esplanade cu?a Springfield dde^? ba`y to? su+. ho^~ tro+. cho tu+. do va` da^n chu? ta.i que^ hu+o+ng go^'c cu?a ho. va` dde^? pha?n ddo^'i ca'c vi pha.m da^n quye^`n va` nha^n quye^`n ca(n ba?n cu?a Nha` Nu+o+'c Vie^.t Nam hie^.n ta.i, 

Ne^n Ba^y Gio+`, Nghi. Quye^'t Ra(`ng : Ho^.i DDo^`ng tha`nh pho^' Springfield u?ng ho^. su+. co^ng nha^.n la' co+` Di sa?n va` Tu+. Do nhu+ mo^.t bie^?u tu+o+.ng chi'nh thu+'c cu?a Co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t ta.i Springfield va` dde^? bie^'t ra(`ng chu'ng to^i ddu+'ng cu`ng vo+'i ho. ho^~ tro+. ma.nh me~ nhu+~ng no^~ lu+.c tha(ng tie^'n tu+. do va` da^n chu? o+? que^ hu+o+ng go^'c cu?a ho., VA`

The^m Nu+~a, Nghi. Quye^'t Ra(`ng: Ho^.i DDo^`ng tha`nh pho^' Springfield khuye^'n khi'ch treo co+` va` to^n tro.ng la' co+` Di sa?n va` Tu+. Do tru+o+'c To`a DDo^ Chi'nh Esplanade cu?a Springfield va` tre^n ta^'t ca? co^ng so+? va` nhu+~ng no+i cho^'n thuo^.c so+? hu+~u tha`nh pho^' khi thi'ch nghi, va` chu'ng to^i khuye^'n khi'ch nhu+~ng tha`nh pho^' va` thi. tra^'n kha'c la^~n tie^?u bang Massachusetts ha~y cu~ng la`m gio^'ng nhu+ va^.y, VA`

The^m Nu+~a, Nghi. Quye^'t Ra(`ng: Ho^.i DDo^`ng tha`nh pho^' Springfield pha?n ddo^'i ba^'t cu+' ha`nh vi hay va(n ba?n na`o cho^'ng la.i Co^.ng ddo^`ng ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t ta.i Springfield – mo^.t co^.ng ddo^`ng ddo'ng go'p qua' nhie^`u cho su+'c so^'ng va` su+. o^?n ddi.nh ca'c khu pho^' cu?a chu'ng ta\.
 

A^'n Ky' Bo+?i:

-           Michael Albano, Thi. Tru+o+?ng 
-           Daniel D\. Kelly, Chu? ti.ch Ho^.i DDo^`ng Tha`nh Pho^'
-           Domenic J\. Sarno, Nghi. vie^n
-           Angelo J\. Puppolo, Nghi. vie^n
-          Jose Tosado, Nghi. vie^n
-           Bud L\. Williams, Nghi. vie^n
-           Timothy J\. Rooke, Nghi. vie^n
-           Timothy J\. Ryan, Nghi. vie^n
-           Rosemarie Mazza Moriarty, Nghi. vie^n
-           William T\. Foley, Nghi. vie^n

 

 

 


 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com