VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 
 

Hội Đồng Nghị Viên Thành Phố Stockton Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 17 Tháng 2 Năm 2004)
 
 

The City Council of Stockton, California 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 
 

Stockton City Goverment website

Stockton City Council Feb. 17th Agenda


 
 
 


 
 

 
 
THE CITY COUNCIL
OF STOCKTON, CALIFORNIA
RESOLUTION NO. 04-0093
 

February 17th, 2004
 
 

RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF STOCKTON RECOGNIZING
THE VIETNAMESE YELLOW FLAG WITH THREE RED STRIPES
AS THE OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY IN THE CITY OF STOCKTON.
 
 
 
 


 

 


 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com