VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 
 

Hội Đồng Thành Phố Sugarland Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 24 Tháng 8 Năm 2004)
 
 

The City Council of Sugarland, Texas 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 
 

Sugarland, Texas City Council 
 
 


 
 

 
 
 

 

http://www.sugarlandtx.gov/content/Sugar_Land_City_Council664.htm
 

CITY OF SUGARLAND RESOLUTION
 

AUGUST 24th, 2004
 
 

RESOLUTION OF THE CITY OF SUGARLAND RECOGNIZING
THE VIETNAMESE YELLOW FLAG WITH THREE RED STRIPES
AS THE OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY IN THE CITY OF SUGARLAND, TEXAS.

 
 

* Tha`nh pho^' Sugar Land, Texas Tho^ng Qua Nghi. Quye^'t Co+` Va`ng 

(Houston - VNN, 25/8/04) Chie^`u nga`y 24/08/04 lu'c 5:00 gio+` ta.i va(n pho`ng ho^.i d-o^`ng tha`nh pho^' (City Hall), o^ng Thi. tru+o+?ng tha`nh pho^' Sugar Land, David Wallace, d-a~ chuye^?n giao cho ca'c d-a.i die^.n ngu+o+`i Vie^.t d-ang cu+ ngu. ta.i Sugar Land ba?n Nghi. Quye^'t co^ng nha^.n la' co+` va`ng ba so.c d-o? la` la' co+` truye^`n tho^'ng, la` bie^?u tu+o+.ng tu+. do va` da^n chu? cu?a co^.ng d-o^`ng ngu+o+`i Vie^.t quo^'c gia d-ang sinh so^'ng ta.i tha`nh pho^' Sugar Land. 

D-u+o+.c bie^'t, nhu+~ng ngu+o+`i d-a.i die^.n d-e^? tie^'p nha^.n Nghi. quye^'t Co+` va`ng go^`m ca'c o^ng D-o^~ minh D-u+'c, Pha.m hu+~u The^', Nguye^~n va(n Nhu+, Ta. ngo.c Ha`o va` Pha.m duy Tu`ng. Ca'ch d-a^y mo^.t tha'ng, ca'c vi. d-a.i die^.n no'i tre^n d-a~ cu`ng nhau tie^'p xu'c vo+'i ca'c Nghi. vie^n tha`nh pho^', o^ng Daniel Wong va` o^ng Thomas Abraham, d-e^? va^.n d-o^.ng Nghi. quye^'t Co+` Va`ng va` d-a~ d-u+o+.c su+. u?ng ho^. nhie^.t ti`nh cu?a ca? hai nghi. vie^n tha`nh pho^' na`y. Nga`y 18/8/04 trong mo^.t buo^?i ho.p cu?a Thi. tru+o+?ng vo+'i 6 Nghi. vie^n tha`nh pho^' Sugar Land, Nghi. quye^'t Co+` Va`ng d-a~ d-u+o+.c tho^ng qua vo+'i so^' phie^'u tuye^.t d-o^'i 7-0. Nga`y 24/8/04 lu'c 5:00 gio+` chie^`u, Thi. tru+o+?ng David Wallace d-a~ tie^'p xu'c vo+'i ca'c vi. d-a.i die^.n ngu+o+`i Vie^.t no'i tre^n, va` o^ng tuye^n d-o.c Nghi. quye^'t co^ng nha^.n la' co+` va`ng ba so.c d-o? la` la' co+` truye^`n tho^'ng, la` bie^?u tu+o+.ng tu+. do va` da^n chu? cu?a co^.ng d-o^`ng ngu+o+`i Vie^.t quo^'c gia d-ang cu+ tru', sinh so^'ng va` la`m vie^.c ta.i tha`nh pho^' Sugar Land. 

No^.i dung ba?n Nghi. Quye^'t co' the^? to'm lu+o+.c nhu+ sau: "Nhu+~ng ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t d-ang cu+ ngu. ta.i Sugar Land d-a~ d-o'ng go'p co^ng su+'c va` tri' tue^. cu?a chi'nh mi`nh va`o ca'c sinh hoa.t va(n ho'a, to^n gia'o, chi'nh tri. va` thu+o+ng nghie^.p nha(`m xa^y du+.ng va` la`m pho^`n thi.nh tha`nh pho^'. Ngu+o+`i Vie^.t ta.i Sugar Land ye^u me^'n la' co+` va`ng ba so.c d-o? la` la' co+` truye^`n tho^'ng, la` bie^?u tu+o+.ng tu+. do d-o^'i vo+'i chi'nh ho., vo+'i que^ hu+o+ng Vie^.t Nam cu?a ho., va` vo+'i ca'c co^.ng d-o^`ng ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i. Tha`nh pho^' Sugar Land tra^n tro.ng xie^?n du+o+ng la' co+` va`ng ba so.c d-o? truye^`n tho^'ng va` tu+. do na`y, cu~ng nhu+ tha`nh pho^' hoa`n toa`n u?ng ho^. tu+. do da^n chu? cho Vie^.t Nam va` kha('p the^' gio+'i".

Sugar Land vo+'i 70 nga`n cu+ da^n la` tha`nh pho^' phu. ca^.n va` gia'p bie^n phia' ta^y nam cu?a tha`nh pho^' Houston.
 

 

 


 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com