VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 


 

Tiểu bang Texas, quận hạt Travis và thành phố Austin 
Long Trọng Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 11 Tháng 11 Năm 2004)
 
 

The State of Texas, Travis County and the City of Austin, Texas 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community. 
 


 
 

 

 

TEXAS STATE, TRAVIS COUNTY
AND CITY OF ASUTIN RESOLUTION
 

NOVEMBER 11th, 2004
 
 

RESOLUTION OF THE CITY OF AUSTIN RECOGNIZING
THE VIETNAMESE YELLOW FLAG WITH THREE RED STRIPES
AS THE OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY IN THE CITY OF AUSTIN, TEXAS.
 
 

Tie^?u bang Texas, qua^.n ha.t Travis 
và tha`nh pho^' Austin, 
Tho^ng Qua Nghi. Quye^'t Co+` Va`ng
 
 
 


 
 
 


 
 


 
  

 

 


 
 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com