VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 


 


 
 

Lưỡng Viện của tiểu bang Virginai Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 24 Tháng 3 Năm 2004)
 
 
 
 

The House of Delegates and the Senates 
of the State of Virginia passed House Bill No. 1475 
to recognize the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 
 

http://legis.state.va.us/


 


 
 


 
 

 
 
THE HOUSE OF DELEGATES
AND THE SENATE OF
VIRGINIA STATE 

HOUSE BILL NO. 1475
 

MARCH 24TH, 2004


 


 

 


 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com