VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 
 

Hội Đồng Quản Trị Thành Phố West Valley (Utah) Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 4 Tháng 5 Năm 2004)
 
 

The Mayor and the City Council of West Valley (Utah)
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 

http://www.ci.west-valley.ut.us/citycouncil.cfm
 

http://www.ci.west-valley.ut.us/citycouncil/2004councilagendas.cfm 
 
 
 
 
 


 
 

 
 
THE MAYOR AND THE CITY COUNCIL

OF WEST VALLEY (STATE OF UTAH)
 

MAY 4TH, 2004
 
 

West Valley (Utah)_Resolution (pdf)
 
  

 


 
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com