VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 

Hội Đồng Thành Phố Westminster Long Trọng
Công Nhận Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
 

RESOLUTION NO: 3750

A RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF WESTMINSTER 
RECOGNIZING THE FLAG OF THE FORMER REPUBLIC OF VIETNAM 
AS THE OFFICIAL FLAG OF THE VIETNAMESE PEOPLE OVERSEAS  
 
 
 
 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

For Immediate Release

DATE: 02/21/03
CONTACT: Andy Quach (714) 898-3311 Ext 274

RE: Westminster Formerly Recognizes The Flag of The Former Republic of Vietnam

Westminster, CA 02/19/03: Trong phiên họp tối thứ Tư 19/02/03, Hội Đồng Thành Phố Westminster đă bỏ phiếu thuận 5-0 để thông qua Nghị quyết số 3750, từ nay long trọng công nhận Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa, với nền vàng, ba sọc đỏ là lá cờ chính thức đại diện cho tập thể người Việt hải ngoa.i. Quốc Kỳ VNCH được phép treo trên các công ốc sở hữu hoặc thuộc thẩûm quyền của thành phố Westminster; hoặc trong các lễ hội của người Mỹ gốc Việt do thành phố bảo trợ và cấp giấy phép. 

Hội Đồng Thành Phố Westminster kêu gọi các giới chức lập pháp của tiểu bang thông qua một đạo luật công nhận Quốc Kỳ VNCH là lá cờ chính thức đại diện cho tập thể người Mỹ gốc Việt hải ngoa.i. Đồng thời kêu gọi các học khu địa phương cũng sẽ chuẩn thuận một Nghị quyết tương tự, công nhận Quốc Kỳ VNCH là lá cờ chính thức được treo tại các trường học. 

Nghị viên Andy Quách, người đă đưa nghị quyết này ra trước phiên họp của Hội Đồng Thành Phố Westminster cho biết: “Đă từ lâu người Việt tị nạn không tha thứ và chấp nhận lá cờ của kẻ đương quyền đang thống trị nước Việt Nam. Nghị quyết này giúp công nhận sự bền chí chống Cộng Sản và chống độc tài của người Việt tị nạn”.


  
 
 
 
 


 
 
 
 

NGHỊ QUYẾT 3750
 

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ WESTMINSTER 
CÔNG NHẬN QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG H̉A 
LÀ LÁ CỜ CHÍNH THỨC CỦA NGƯỜI VIỆT HẢI NGOẠIXÉT RẰNG: Chế độ đương quyền Cộng Sản Hà Nội vẫn tiếp tục thể chế độc tài do một chính quyền thối nát, không do dân bầu, luôn trắng trợn vi phạm nhân quyền và tự do tôn giáo của người dân;

XÉT RẰNG: Đại đa số người Mỹ gốc Việt đă phải rời quê hương đều không chấp nhận hay tha thứ chế độ Cộng Sản Việt Nam;

XÉT RẰNG: Người dân VNCH chưa hề chiến bại nhưng vẫn bất khuất chống Cộng và đồng ḷng tranh đấu cho Tự Do;

XÉT RẰNG: Tiểu bang California là nơi sinh sống có đông người Mỹ gốc Việt nhất trên toàn nước Mỹ;

XÉT RẰNG: Thành phố Westminster là nơi có tỷ lệ cư dân người Mỹ gốc Việt cao hơn bất cứ thành phố nào ở California và bất cứ thành phố nào trên nước Mỹ;

XÉT RẰNG: Người dân VNCH đă anh dũng chống xâm lăng Cộng Sản Bắc Việt. Họ là dân Việt tị nạn tới Mỹ và định cư tại thành phố Westminster, California. Họ phải được vinh danh và ghi nhớ những hy sinh của họ. Lá cờ tượng trưng Quốc Gia Việt Nam phải là Quốc Kỳ VNCH;

XÉT RẰNG: Lá cờ của người Việt Tự Do là Quốc Kỳ VNCH, ba sọc ngang màu đỏ trên nền vàng;

XÉT RẰNG: Lá cờ của chế độ độc đảng đương quyền cai trị Việt Nam là lá cờ của một guồng máy cầm quyền, chứ không phải là lá cờ của một Quốc Gia;

XÉT RẰNG: Nghi thức văn hóa và lịch sử của dân Việt phải được đón mừng và vinh danh với lá cờ của Quốc Gia Việt Nam, chứ không phải bằng lá cờ của bọn độc tài, phản bội, chối bỏ lịch sử và văn hóa sáng ngời;

XÉT RẰNG: Lá cờ VNCH vừa nhắc nhở đến hiểm họa Cộng Sản vừa khẳng định cảnh giác chống độc tài dưới bất cứ h́nh thức nào và tích cực ủng hộ cho nhân quyền. 
 

NAY QUYẾT ĐỊNH: 

Thành Phố Westminster long trọng công nhận Quốc Kỳ VNCH là lá cờ chính thức của Người Việt Hải Ngoại , với nền vàng, ba sọc đỏ là lá cờ chính thức đại diện cho tập thể người Việt hải ngoại. Quốc Kỳ VNCH được phép treo trên các công ốc sở hữu hoặc thuộc thẩm quyền của thành phố Westminster; hoặc trong các lễ hội của người Mỹ gốc Việt do thành phố bảo trợ và cấp giấy phép. 

Hội Đồng Thành Phố Westminster kêu gọi các giới chức lập pháp của tiểu bang thông qua một đạo luật công nhận Quốc Kỳ VNCH là lá cờ chính thức đại diện cho tập thể người Mỹ gốc Việt hải ngoại. Đồng thời kêu gọi các học khu địa phương cũng sẽ chuẩn thuận một Nghị quyết tương tự, công nhận Quốc Kỳ VNCH là lá cờ chính thức được treo tại các trường học. 
 
 

NGHỊ QUYẾT ĐƯỢC THÔNG QUA, THUẬN và PHÊ CHUẨN ngày 19 tháng 2 năm 2003. 
 

Thị Trưởng thành phố Westminster

Margie Rice (Kư tên) 
 
 
 
 
 

RESOLUTION NO: 3750 
 
 

A RESOLUTION OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF WESTMINSTER RECOGNIZING THE FLAG OF THE FORMER REPUBLIC OF VIETNAM AS THE OFFICIAL FLAG OF THE VIETNAMESE PEOPLE OVERSEAS 
 

WHEREAS, the current Vietnam Hanoi Communist Regime continues to be a one party state ruled by an un-elected and unaccountable government that continuously and arbitrarily infringes upon the human rights and religious freedom of its people; and 

WHEREAS, the vast majority of Vietnamese Americans who fled Vietnam do not recognize or condone the Vietnam Communist regime; and 

WHEREAS, the people of the former Republic of Vietnam are not defeated but remain unbowed and in opposition to communism and stand united in their commitment to freedom; and 

WHEREAS, the State of California is home to the largest Vietnamese-American population in the United States of America; and 

WHEREAS, the City of Westminster is home to a higher percentage of Vietnamese-American residents than any other California or United States city; and

WHEREAS, the people of the former Republic of Vietnam were valiant in their resistance to the aggression of communist North Vietnam, and refugees from the Republic of Vietnam who emigrated to the United States of America and settled in the City of Westminster, California, should be honored and remembered for their sacrifices such that the only flag depicting the Nation of Vietnam shall be the flag of the former Republic of Vietnam; and 

WHEREAS, the flag of the Free Vietnamese people is the flag of the former Republic of Vietnam, which consists of three horizontal stripes of red (gules) upon a field of gold (or); and 

WHEREAS, the flag of the one party regime currently holding power in occupied Vietnam may be the flag of a government, but it is not the flag of a Nation; and 

WHEREAS, the culture and history of the Vietnamese people should be celebrated and honored with the flag of the Vietnamese Nation, not the flag of the tyrants who betrayed and rejected that glorious culture and history; and 

WHEREAS, this flag remains a poignant reminder of the threat of communism, and the imperative of remaining vigilant in opposition to tyranny of all forms, and to actively support human rights. 
 
 

NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED, that the City of Westminster on this day formally recognizes the flag of the former Republic of Vietnam as the official flag of the Vietnamese People overseas, and that this flag may be displayed on any city owned property at any city-controlled or sponsored Vietnamese-American event subject to the permit requirements of the City. The City of Westminster encourages state legislators to pass a law recognizing the flag of the former Republic of Vietnam as the official flag of the Vietnamese-Americans overseas, and encourage the local school districts to adopt a similar Resolution recognizing the flag of the former Republic of Vietnam as the official flag to be displayed in the schools. 
 
 

PASSED, APPROVED, AND ADOPTED this 19th day of February 2003. 

AYES:  COUNCIL MEMBER: RICE, PARIS, FRY, MARSH, QUACH

NOES:  COUNCIL MEMBER: NONE

ABSENT: COUNCIL MEMBER: NONE
 

_________________________

MARGIE L. RICE, MAYOR 
 

ATTEST:
 

______________________________

MARIAN CONTRERAS, CITY CLERK 

-STATE OF CALIFORNIA

-COUNTY OF ORANGE 
 
 

I, MARIAN CONTRERAS, hereby certify that I am the duly appointed City Clerk of the City of Westminster, and that the foregoing resolution was duly adopted at a regular meeting of the City Council of the City of Westminster held on the 19th day of February 2003.

__________________________

Marian Contreras, City Clerk 


 

 


 
 
 

Andy Qua'ch
Nghi. Vie^n cu?a Westminster, California
 

City of Westminster: http://www.ci.westminster.ca.us/

NV Andy Quach: http://www.ci.westminster.ca.us/elected%20officals/andyq.htm
 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức 
 
 

THO^NG CA'O BA'O CHI'

For Immediate Release

DATE: 02/21/03
CONTACT: Andy Quach (714) 898-3311 Ext 274

RE: Westminster Formerly Recognizes The Flag of The Former Republic of Vietnam
 

Ho^.i DDo^`ng Tha`nh Pho^' Westminster Long Tro.ng Co^ng Nha^.n Quo^'c Ky` Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a 
 

Westminster, CA 02/19/03: Trong phie^n ho.p to^'i thu+' Tu+ 19/02/03, Ho^.i DDo^`ng Tha`nh Pho^' Westminster dda~ bo? phie^'u thua^.n 5-0 dde^? tho^ng qua Nghi. quye^'t so^' 3750, tu+` nay long tro.ng co^ng nha^.n Quo^'c Ky` Vie^.t Nam Co^.ng Ho`a, vo+'i ne^`n va`ng, ba so.c ddo? la` la' co+` chi'nh thu+'c dda.i die^.n cho ta^.p the^? ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i\. Quo^'c Ky` VNCH ddu+o+.c phe'p treo tre^n ca'c co^ng o^'c so+? hu+~u hoa(.c thuo^.c tha^?ûm quye^`n cu?a tha`nh pho^' Westminster; hoa(.c trong ca'c le^~ ho^.i cu?a ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t do tha`nh pho^' ba?o tro+. va` ca^'p gia^'y phe'p\. 

Ho^.i DDo^`ng Tha`nh Pho^' Westminster ke^u go.i ca'c gio+'i chu+'c la^.p pha'p cu?a tie^?u bang tho^ng qua mo^.t dda.o lua^.t co^ng nha^.n Quo^'c Ky` VNCH la` la' co+` chi'nh thu+'c dda.i die^.n cho ta^.p the^? ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t ha?i ngoa.i\. DDo^`ng tho+`i ke^u go.i ca'c ho.c khu ddi.a phu+o+ng cu~ng se~ chua^?n thua^.n mo^.t Nghi. quye^'t tu+o+ng tu+., co^ng nha^.n Quo^'c Ky` VNCH la` la' co+` chi'nh thu+'c ddu+o+.c treo ta.i ca'c tru+o+`ng ho.c\. 

Nghi. vie^n Andy Qua'ch, ngu+o+`i dda~ ddu+a nghi. quye^'t na`y ra tru+o+'c phie^n ho.p cu?a Ho^.i DDo^`ng Tha`nh Pho^' Westminster cho bie^'t: “DDa~ tu+` la^u ngu+o+`i Vie^.t ti. na.n kho^ng tha thu+' va` cha^'p nha^.n la' co+` cu?a ke? ddu+o+ng quye^`n ddang tho^'ng tri. nu+o+'c Vie^.t Nam\. Nghi. quye^'t na`y giu'p co^ng nha^.n su+. be^`n chi' cho^'ng Co^.ng Sa?n va` cho^'ng ddo^.c ta`i cu?a ngu+o+`i Vie^.t ti. na.n”\. 
 
 
 

NGHI. QUYE^'T so^' 3750

NGHI. QUYE^'T CU?A HO^.I DDO^`NG THA`NH PHO^' WESTMINSTER CO^NG NHA^.N QUO^'C KY` VIE^.T NAM CO^.NG HO`A LA` LA' CO+` CHI'NH THU+'C CU?A NGU+O+`I VIE^.T HA?I NGOA.I 
 
 

XE'T RA(`NG: Che^' ddo^. ddu+o+ng quye^`n Co^.ng Sa?n Ha` No^.i va^~n tie^'p tu.c the^? che^' ddo^.c ta`i do mo^.t chi'nh quye^`n tho^'i na't, kho^ng do da^n ba^`u, luo^n tra('ng tro+.n vi pha.m nha^n quye^`n va` tu+. do to^n gia'o cu?a ngu+o+`i da^n;

XE'T RA(`NG: DDa.i dda so^' ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t dda~ pha?i ro+`i que^ hu+o+ng dde^`u kho^ng cha^'p nha^.n hay tha thu+' che^' ddo^. Co^.ng Sa?n Vie^.t Nam;

XE'T RA(`NG: Ngu+o+`i da^n VNCH chu+a he^` chie^'n ba.i nhu+ng va^~n ba^'t khua^'t cho^'ng Co^.ng va` ddo^`ng lo`ng tranh dda^'u cho Tu+. Do;

XE'T RA(`NG: Tie^?u bang California la` no+i sinh so^'ng co' ddo^ng ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t nha^'t tre^n toa`n nu+o+'c My~;

XE'T RA(`NG: Tha`nh pho^' Westminster la` no+i co' ty? le^. cu+ da^n ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t cao ho+n ba^'t cu+' tha`nh pho^' na`o o+? California va` ba^'t cu+' tha`nh pho^' na`o tre^n nu+o+'c My~;

XE'T RA(`NG: Ngu+o+`i da^n VNCH dda~ anh du~ng cho^'ng xa^m la(ng Co^.ng Sa?n Ba('c Vie^.t\. Ho. la` da^n Vie^.t ti. na.n to+'i My~ va` ddi.nh cu+ ta.i tha`nh pho^' Westminster, California\. Ho. pha?i ddu+o+.c vinh danh va` ghi nho+' nhu+~ng hy sinh cu?a ho.\. La' co+` tu+o+.ng tru+ng Quo^'c Gia Vie^.t Nam pha?i la` Quo^'c Ky` VNCH;

XE'T RA(`NG: La' co+` cu?a ngu+o+`i Vie^.t Tu+. Do la` Quo^'c Ky` VNCH, ba so.c ngang ma`u ddo? tre^n ne^`n va`ng;

XE'T RA(`NG: La' co+` cu?a che^' ddo^. ddo^.c dda?ng ddu+o+ng quye^`n cai tri. Vie^.t Nam la` la' co+` cu?a mo^.t guo^`ng ma'y ca^`m quye^`n, chu+' kho^ng pha?i la` la' co+` cu?a mo^.t Quo^'c Gia;

XE'T RA(`NG: Nghi thu+'c va(n ho'a va` li.ch su+? cu?a da^n Vie^.t pha?i ddu+o+.c ddo'n mu+`ng va` vinh danh vo+'i la' co+` cu?a Quo^'c Gia Vie^.t Nam, chu+' kho^ng pha?i ba(`ng la' co+` cu?a bo.n ddo^.c ta`i, pha?n bo^.i, cho^'i bo? li.ch su+? va` va(n ho'a sa'ng ngo+`i;

XE'T RA(`NG: La' co+` VNCH vu+`a nha('c nho+? dde^'n hie^?ûm ho.a Co.âng Sa?n vu+`a kha(?ng ddi.nh ca?nh gia'c cho^'ng ddo^.c ta`i du+o+'i ba^'t cu+' hi`nh thu+'c na`o va` ti'ch cu+.c u?ng ho^. cho nha^n quye^`n\. 
 
 

NAY QUYE^'T DDI.NH: 

Tha`nh Pho^' Westminster long tro.ng co^ng nha^.n Quo^'c Ky` VNCH la` la' co+` chi'nh thu+'c cu?a Ngu+o+`i Vie^.t Ha?i Ngoa.i , vo+'i ne^`n va`ng, ba so.c ddo? la` la' co+` chi'nh thu+'c dda.i die^.n cho ta^.p the^? ngu+o+`i Vie^.t ha?i ngoa.i\. Quo^'c Ky` VNCH ddu+o+.c phe'p treo tre^n ca'c co^ng o^'c so+? hu+~u hoa(.c thuo^.c tha^?ûm quye^`n cu?a tha`nh pho^' Westminster; hoa(.c trong ca'c le^~ ho^.i cu?a ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t do tha`nh pho^' ba?o tro+. va` ca^'p gia^'y phe'p\. 

Ho^.i DDo^`ng Tha`nh Pho^' Westminster ke^u go.i ca'c gio+'i chu+'c la^.p pha'p cu?a tie^?u bang tho^ng qua mo^.t dda.o lua^.t co^ng nha^.n Quo^'c Ky` VNCH la` la' co+` chi'nh thu+'c dda.i die^.n cho ta^.p the^? ngu+o+`i My~ go^'c Vie^.t ha?i ngoa.i\. DDo^`ng tho+`i ke^u go.i ca'c ho.c khu ddi.a phu+o+ng cu~ng se~ chua^?n thua^.n mo^.t Nghi. quye^'t tu+o+ng tu+., co^ng nha^.n Quo^'c Ky` VNCH la` la' co+` chi'nh thu+'c ddu+o+.c treo ta.i ca'c tru+o+`ng ho.c\. 
 
 

NGHI. QUYE^'T DDU+O+.C THO^NG QUA, THUA^.N va` PHE^ CHUA^?N nga`y 19 tha'ng 2 na(m 2003\. 
 

Thi. Tru+o+?ng tha`nh pho^' Westminster

Margie Rice (Ky' te^n) 


 
 
 

ooo000ooo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com