VIỆT NAM CỘNG HOÀ MUÔN NĂM
 
 


 

Hội Đồng Thành Phố Worcester Long Trọng
Công Nhận Lá Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa
là Lá Cờ của Cộng Đồng Người Việt.

(Ngày 16 Tháng 12 Năm 2003)
 
 

The City Council of Worcester, Massachusetts 
recognized the Vietnamese Heritage and Freedom Flag 
as the symbol of the Vietnamese-American community.
 
 
 


 

Worcester City Council Dec 16th, 2003 Agenda
 

Worcester City Council Resolution link


 
 
 
 


 
 

 
 
CITY OF WORCESTER

RESOLUTION

DECEMBER 16th, 2003
 
 

RESOLUTION OF THE CITY OF WORCESTER RECOGNIZING
THE VIETNAMESE YELLOW FLAG WITH THREE RED STRIPES
AS THE OFFICIAL SYMBOL OF THE VIETNAMESE-AMERICAN
 COMMUNITY IN THE CITY OF WORCESTER, MASSACHUSETTS.
 
 
 


 

 


 
 
 
 

 

Danh sách các thành phố, quận hạt và tiểu bang đă
thông qua Nghị Quyết Vinh Danh Quốc Kỳ Việt Nam.

List of Cities and States with Resolutions and Proclamations
recognizing the Vietnamese Freedom and Heritage Flag:
 

http://quockyvietnam.tripod.com/
 


visitors
 

Homepage

Nha Kỹ Thuật

Trường Thủ Đức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Make your own free website on Tripod.com